VIZIUNEA ŞCOLII

Printr-o educație de calitate, asigurăm succesul elevilor la școală și în viață.


Obiective:
• Formarea unui corp profesoral de elită;
• Promovarea şi realizarea unui marketing educaţional de calitate, centrat pe elev, prin care şcoala să se constituie într-un real furnizor de servicii educaţionale, astfel încât procentul de promovabilitate a elevilor la testele naţionale să fie cel puţin cât media pe judeţ; toţi absolvenţii să fie cuprinşi într-o nouă formă de învăţământ;
• Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv;
• Echipa managerială va stabili şi menţine relaţii de colaborare permanente, deschise, transparente cu întregul colectiv, cu reprezentanţii Primăriei, cu membrii Consiliului Local, ai Asociaţia părinţilor, cu reprezentanţii O.N.G.-urilor, cu Poliţia, Biserica etc;
• Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui învăţământ de calitate;
• Formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare, în scopul unei orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile şi calităţile educaţionale de care dispune elevul;
• Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează cerinţele educaţionale ale societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al şcolii româneşti privind dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome şi creative;
• Atragerea de fonduri suplimentare destinate dezvoltării bazei materiale, stimulării şi motivării elevilor, prin activităţi extraşcolare, parteneriate, colaborări, sponsorizări, programe specifice.

Școala își propune:
 Dezvoltarea propriei strategii de diagnoză obiectivă, verificarea acțiunilor, prin implementare și prin evaluare cu sens constructiv;
 Asigurarea accesului copiilor din zonă la nivelurile de învățământ existente, indiferent de condiția socială și materială, din perspectiva formării abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal și accederea la forme superioare de învățământ;
 Formarea competențelor de comunicare, sociale, antreprenoriale la elevi, abilități de lucru în echipă şi a celor opt competenţe-cheie;
 Descoperirea și valorificarea potențialului intelectual;
 Asigurarea motivării elevilor și a cadrelor didactice;
 Crearea cadrului organizatoric și funcţional favorabil schimbării;
 Promovarea unui dialog permanent, deschis și flexibil cu partenerii sociali interesați de educație;
 Iniţierea și dezvoltarea proiectelor de parteneriat şcolar european.

MISIUNEA ŞCOLII

Școala Gimnazială Nr. 5, municipiul Piatra-Neamț urmărește crearea unui mediu european de instruire și formare personală și profesională, utilizând o infrastructură modernă și funcțională, cu dascăli dedicați școlii, ce promovează valorile europene și calitatea în educație bazată pe valori.

PRIORITĂŢI NAŢIONALE

1. Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;
2. Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare;
3. Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev;
4. Asigurarea condiţiilor pentru integrare europeană.
5. Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau minoritate;
6. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi fundații;
7. Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională;
8. Formarea continuă (metodică specifică);
9. 7. Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei;
10. Utilizarea tehnicii de calcul (TIC) în predare;

ŢINTE STRATEGICE 

         Şcoala Gimnazială Nr. 5, municipiul Piatra-Neamț, are ca ţinte strategice ale Proiectului de dezvoltare şcolară, următoarele :

1. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii;

2. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;

3. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;

4. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;

5. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare;

6. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.